GetStudyShareKey

GetStudyShareKey Signed Url

https://reportingapi.realeyesit.com/api/v1/StudyShareKeys/2434?AccessKey=3c2819e2026d6168&Expiration=1660400555&Signature=mznwQkddFaWvpfZMQ%2BV%2BoblzNcc%3D

Result preview

{
  "Id": 108,
  "StudyId": 2434,
  "Key": "dJjwkXa2",
  "Domain": "delivery.realeyesit.com",
  "Url": "https://delivery.realeyesit.com/s/dJjwkXa2",
  "IsEnabled": true
}

Back